Štab za zaštitu i spašavanje donio nove naredbe, radno vrijeme privrednih subjekata do 21.00 sat

23.4.2021. Nakon održane 96. sjednice Štab za zaštitu i spašavanje Brčko distrikta BiH donio je naredbu:

Image for news

(1)   Zabranjuje se kretanje osobama na području Brčko distrikta Bosne i Hercegovine u narednih 15 (petnaest) dana u vremenskom periodu od 23.00 do 05.00 sati.

(2)   Dozvoljava se tokom trajanja zabrane kretanja rad dežurnih apoteka, benzinskih stanica samo u dijelu koji se bavi točenjem goriva, rad privrednih subjekata koji se bave proizvodnjom.

(3)      Odredbe stava (1) ovog člana ne primjenjuju se na zaposlene koji vrše službene dužnosti ili su uključeni u provođenje mjera i aktivnosti u vezi s proglašenjem stanja prirodne nesreće zbog korona virusa, kao i zaposleni u pravnim licima u kojima se radi kontinuiteta proizvodnje rad odvija u smjenama.

(4)     Za provođenje ove naredbe zadužuje se Policija Brčko distrikta Bosne i Hercegovine

(5)   Prema osobama koje se ponašaju suprotno od člana 1. stava (1) ove naredbe Policija Brčko distrikta Bosne i Hercegovine postupa u skladu sa Zakonom o javnom redu i miru Brčko distrikta BiH.

Nalaže se obavezno nošenje zaštitne maske (prekrivena usta, nos i brada) u zatvorenim prostorima, a na otvorenom prostoru u grupi od dva ili više lica i da održavaju fizičku distancu od 2 metra, osim članova užeg domaćinstva.

(1)   Ograničava se rad svim privrednim subjektima na području Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, osim privrednim subjektima iz člana 1. stav (2) i (3) ove naredbe do 21.00 sati.

(2)   Od stava (1) ovog člana izuzimaju se apoteke na teritoriji Brčko distrikta BiH kojima se dozvoljava rad do 22.00 sata.

(3)   Dozvoljava se do 22.00 sata šalterska prodaja pekarama na teritoriji Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

(4)   Dozvoljava se do 22.00 sata dostava hrane ugostiteljskim objektima na teritoriji Brčko distrikta BiH.

(5)   Radno vrijeme privrednih subjekata koji se bave proizvodnjom, u dijelu prometa krajnjim kupcima ograničava se do 21.00 sati.

(6)   Dozvoljavaju se rekreativne aktivnosti koje se obavljaju u zatvorenom prostoru do 21.00 sati.

(7)   Zabranjeno je svako organizovano okupljanje s muzikom uživo, di-džejevima i slično.

(8)   Zadužuje se Ured gradonačelnika Brčko distrikta Bosne i Hercegovine – Inspektorat i Policija Brčko distrikta BiH da u skladu u svojim nadležnostima vrše pojačanu kontrolu poštovanja mjera i naredbi Štaba za zaštitu i spašavanje Brčko distrikta Bosne i Hercegovine u ugostiteljskim objektima, broj predmeta: 02-000049/20, broj akta: 01.1141SM-213/20 od 11. 5. 2020. godine, kao i kontrolu poštovanja svih preporuka u skladu s vrstom djelatnosti, koje nisu u suprotnosti s ovom naredbom, a sve s ciljem sprečavanja širenja zaraze korona virusa – COVID-19, te ukoliko se utvrdi nepoštovanje epidemioloških mjera u ugostiteljskom objektu istom onemogući daljnji rad do kraja radnog vremena tog radnog dana.

Ova naredba stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Brčko distrikta Bosne i Hercegovine“.

Štab za zaštitu i spašavanje Brčko distrikta BiH donio je naredbu gdje se zadužuje JZU „Zdravstveni centar Brčko“ Brčko distrikt BiH da hitno pokrene postupak javnenabavke 10 (deset) aparata za „High flow“ ventilaciju, a sve u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH i saopćenjem Agencije za javne nabavke BiH.