Sadržaj nije dostupan na odabranom jeziku. Prikazuje se sadržaj na Bosanskom jeziku.

Služba za administraciju i statistiku Odjeljenja

Zadaci Službe za administraciju i statistiku Odjeljenja su: podrška šefu Odjeljenja;
  • koordinacija sa pododjelima i ostalim Odjeljenjima i organima javne uprave Brčko distrikta;
  • dizajniranje sistema zdravstvenih statističkih informacija i prikupljanje podataka od zdravstvenih ustanova i iz drugih izvora u Brčko distriktu,
  • saradnja sa Agencijom za statistiku BiH i Eurostatom;
  • analiziranje prikupljenih podataka radi efikasnijeg korištenja resursa u svrhu predlaganja poboljšanja u pruženju zdravstvenih usluga;
  • obavljanje pravnih poslova za potrebe Odjeljenja i priprema predmeta u Upravnom postupku;
  • izrada i praćenje realizacije tekućeg i budžeta kapitalnih potreba.