“Dan Evrope”, 9. MAJ

Nakon završetka Drugog svjetskog rata britanski premijer Winston Churchil održao je poznati govor u Zürichu 19. septembra 1946. godine i pozvao Evropske vođe da stvore Ujedinjene Države Evrope na temeljima partnerstva. Nakon četiri godine ugledni francuski ekonomist, Jean Monnet, predložio je francuskom ministru vanjskih poslova, Robertu Schumanu, osnivanje zajedničkih ovlasti Njemačke i Francuske nad proizvodnjom i preradom ugljena i čelika. Schuman je prijedlog, poznat pod nazivom “Schumanova deklaracija” 9. maja 1950. predstavio francuskom parlamentu što je nakon toga i uslijedilo stvaranje Evropske federacije, odnosno današnje Evropske unije (EU). Na samitu u Milanu EU lidera 1985. godine donesena je i odluka da se 9. maj obilježava kao Dan Evrope.

Image for news

BiH OBILJEŽAVA “DAN EVROPE”

Evropska unija danas ima 27 država članica, a među potencijalnim kandidatima za ulazak u EU nalazi se i BiH koja “Dan Evrope” obilježava od 1997. godine  kroz različite sportske i kulturne aktivnosti.

Od 1992. godine održano je niz pregovora i sastanaka sa Evropskom zajednicom, a jedan od bitnijih koraka napravljen je 16. juna, 2008. godine gdje je potpisan Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SPP) BiH Evropskoj uniji.

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju je nova, treća generacija evropskih sporazuma ponuđena isključivo zemljama zapadnog Balkana, u sklopu Procesa stabilizacije i pridruživanja. Cilj sporazuma je uspostava stabilnosti na ekonomskom i političkom nivou. Države koje su postale članice petim proširenjem Evropske unije su potpisale Sporazume o pridruživanju.

Ovim potpisanim Sporazumom, Bosna i Hercegovina je potvrdila status zemlje potencijalne kandidatkinje. SSP je „mještovitog“ karaktera, što znači da  su za područja saradnje dijelom odgovorne zemlje članice, a dijelom Evropska unija. SSP na odgovarajući način uređuje odnose Bosne i Hercegovine s Evropskom unijom u sva tri stuba Unije (Evropska zajednica: ekonomske politike i unutrašnje tržište, Zajednička vanjska i sigurnosna politika i Pravosuđe i unutrašnji poslovi).

Sporazum se sastoji od 10 glava: opći principi; politički dijalog; regionalna saradnja; slobodno kretanje robe; kretanje radnika, poslovno nastanjivanje, pružanje usluga, kretanje kapitala; usklađivanje prava, provođenje prava i pravila konkurencije; pravda, sloboda i sigurnost; politike saradnje; finansijska saradnja; institucionalne, opće i završne odredbe.

BIH ČEKAJU VELIKE OBAVEZE

Sa potpisanim Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju Bosna i Hercegovina je stupila u prvi ugovorni odnos sa Evropskom unijom i zadatak BiH je da sprovede odredbe Sporazuma i da nastavi sa svojim aktivnostima i ispunjavanjem kriterija za punopravno članstvo. U različitim segmentima državnih institucija i oblasti do sada su napravljeni značajni pomaci, ali da bi se ispunili svi zahtjevi koja nalaže EU Bosna i Hercegovina mora uraditi još veliki niz reformi kao što je funkcionisanje izvršnih i zakonodavnih tijela, ekonomskih i socijalnih prava, javne uprave, privrede i slično.

U skladu sa predviđenim obavezama u procesu evropskih integracija Brčko distrikt BiH, takođe, ima vrlo značajnu ulogu. Započet je process harmonizacije propisa Distrikta sa propisima EU, čime se ispunjavaju obaveze standardizacije pravnog okvira. Takođe, Brčko distrikt BiH nastoji koristiti šanse koje nudi EU kandidovanjem projekata koji imaju za cilj unapređenje ekonomskog društvenog statusa Brčko distrikta.

Bez sumnje BiH očekuju veliki reformski procesi kako bi ispunila sve neophodne kriterije za članstvo u EU. Nakon završenog čina i zvaničnog ulaska u EU građani BiH će konačno moći uživati u pravima u kojima trenutno uživaju građani Evropske unije.

Svim građanima Brčko distrikta BiH i Bosne i Hercegovine čestitke povodom 9. MAJA, “DANA EVROPE”.