Komisija za papire od vrijednosti Brčko Distrikta BiH jedan od potpisnika Deklaracije o saradnji regulatora tržišta kapitala u regionu

1.12.2011. Predstavnici regulatora tržišta kapitala, među kojima je i Brčko Distrikt BiH, potpisali su jučer u Beogradu Deklaraciju o saradnji.

Image for news
Potpisnici su: Agencija za trgovinu vrijednosnim papirima Republike Slovenije, Komisija za hartije od vrijednosti Republike Crne Gore, Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske, Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, Komisija za papire od vrijednosti Brčko Distrikta BiH, Komisija za hartije od vrijednosti Republike Makedonije, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga i Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srbije. Deklaracija ima za cilj ustanovljenje i održavanje pravičnih, efikasnih i uređenih tržišta kapitala i zaštitu investitora.
Regulatori namjeravaju da pruže uzajamnu pomoć radi ujednačavanja uslova poslovanja i unapređenja tržišta, posebno u oblasti brže međunarodne integracije.
Radi ostvarenja navedenih ciljeva i principa bit će osnovane radne grupe koje će se baviti relevantnim pitanjima u vezi sa tržištem kapitala, kao što su: informacione tehnologije, pravna pitanja, korporativno upravljanje i drugo. Njihov rad koordinirat će Stalna konferencija nacionalnih regulatora iz regiona.