Vlada usvojila Pravilnik o organizaciji Ureda za prevenciju i suzbijanje korupcije

17.12.2018. Vlada Brčko distrikta BiH održala je 59. vanrednu sjednicu na kojoj je usvojila Prijedlog odluke o usvajanju amandmana na Budžet Brčko distrikta BiH za 2018. godinu.

Image for news

Usvojen je Prijedlog odluke o visini stope poreza na nekretnine u Brčko distriktu BiH za 2019. godinu. Usvojene su i Smjernice za izradu nacrta pravilnika kao i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uslovima za podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji za 2018. godinu.

Nastavljena je i 54. redovna sjednica na kojoj su usvojene Smjernice za izradu nacrta odluke o proceduri izrade nacrta zakona i drugih propisa Brčko distrikta BiH.

Usvojen je i Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ureda za prevenciju korupcije i koordinaciju aktivnosti na suzbijanju korupcije. Usvojen je i kodeks ponašanja zaposlenih u ovom uredu. Adnan Pašalić, šef Zakonodavnog ureda u Vladi Brčko distrikta BiH, rekao je da su usvajanjem ovih akata stvoreni organizacioni preduslovi da Ured počne s radom.

„Usvajanjem Pravilnika utvrđena je unutrašnja organizacija rada Ureda, a usvajanjem budžeta za sljedeću godinu bit će u potpunosti stvoreni uslovi za početak rada. Kao što je zakon predvidio, ured će imati dvije organizacione jedinice u formi sektora. Jedan će se baviti prevencijom korupcije a drugi aktivnostima na suzbijanju korupcije, a imat će i odgovarajuću službu za kadrovske i finansijske potrebe. Zakonom je definisano da će Odsjek za žalbe i pritužbe građana u Vladi Brčko distrikta BiH biti ukinut u sadašnjoj formi, a da zaposlenike preuzme budući Ured, kako je to predviđeno Zakonom o državnoj službi. Predviđeno je da Ured broji deset zaposlenika, a koliko će ih biti u prvoj godini, to će se znati nakon usvajanja budžeta“, pojasnio je Pašalić.

Vlada je danas dala saglasnost na izmjene i dopune Statuta Razvojno-garantnog fonda Brčko distrikta BiH.