Sadržaj nije dostupan na odabranom jeziku. Prikazuje se sadržaj na Bosanskom jeziku.

Služba za boračko invalidsku zaštitu i civilne žrtve rata

Služba za boračko - invalidsku zaštitu i civilne žrtve rataBrčko distrikta BiH, svoj rad i radne zadatke bazira na primjeni pozitivnih propisa, odnosno primjeni zakonskih regulativa iz oblasti boračko invalidske zaštite oba entiteta i Brčko distrikta BiH:


Entitetski zakoni koje primjenuje ova Služba su slijedeći:
  • Zakon o osnovnim pravima RVI i porodica poginulih boraca;
  • Zakon o pravima demobilisanih boraca;
  • Zakon o dobitnicima ratnih priznanja;
Pored entiteskih zakona, Služba primjenjuje i Zakon o dopunskim pravima RVI i porodica poginulih boraca Brčko distrikta BiH.


Gore pomenuti zakoni su u stalnoj koherenciji.


Služba za boračko - invalidsku zaštitu i civilne žrtve rata Brčko distrikta BiH je sastavni dio Odjela za zdravstvo i ostale usluge Vlade Brčko ditrikta BiH.


Službu čine tri cjeline i to:
  • Služba koja se stara o pravima pripadnika vojske RS;
  • Služba koja se stara o pravima pripadnika vojske HVO;
  • Služba koja se stara o pravima pripadnika ARBiH.
Koherentnost ovih službi, kao i primjena zakona su bitan faktor u pružanju usluga građanima Brčko distrikta BiH.