Sadržaj nije dostupan na odabranom jeziku. Prikazuje se sadržaj na Bosanskom jeziku.

Služba za arhiv

Djelokrug rada:

Obavlja arhivsku djelatnost (prikuplja registraturski materijal i arhivsku građu, vodi evidenciju, sređuje, obrađuje i smješta arhivsku građu, te vodi računa o tehničko-tehnološkoj zaštiti građe i po zahtjevima građana i pravnih lica istražuje, pronalazi i izdaje fotokopije tražene dokumentacije).