Pododjeljenje za lična dokumenta

Djelokrug rada:

Pododjel za lična dokumenta u okviru svoje nadležnosti obavlje sljedeće poslove:

-  vodi upravni postupak iz oblasti ličnih karata, putnih isprava, vozačkih dozvola i JMB;

- prima zahtjeve za prijavu/odjavu prebivališta/boravišta, obrađuje te izdaje uvjerenja po službenoj evidenciji

- prima zatjeve za određivanje i poništavanje JMB i iste obrađuje kako po zahtjevu stranaka tako i po službenoj dužnosti;

- prima zahtjeve za izdavanje/ zamjenu lične karate, putne isprave i vozačkih dozvola  iste obrađuje i  izdaje;

- prima zahtjeve od Policije i Suda za izvršenje zaštitnih mjera - zabrana upravljanja motornim i priključnim vozilima, evidentiranje kaznenih bodova te iste izvršava i evidentira;

- vodi birački spisak građana sa pravom glasa;

- vodi protokol Pododjela, prima poštu istu obrađuje i otprema,

- vrši brisanje umrlih lica iz baze podataka;

- vodi evidenciju o deponovanim i vraćenim ličnim karata, vozačkim dozvolama i puntim ispravama;

- obavlja i druge poslove, a sve u skladu sa zakonima BiH i Brčko distrikta.

Zakoni, i drugi akti koje primjenjuje Pododjel za osobna dokumenta su:

 

- Zakon o ličnoj karti državljana BiH;

- Zakon o prebivalištu i i boravištu državljana BiH;

- Zakon o jedinstvenom matičnom broju;

- Zakon o putnim ispravama BiH;

- Zakon o zaštiti podataka;

- Zakon o centralnoj evidenciji i razmjeni podataka;

- Zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH;

- Zakon o agenciji za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH;

 

- Izborni zakon BiH i Izborni zakon Brčko distrikta BiH;

Pored navedenih Zakona ovaj Pododjel u svom radu primjenjuje i podzakonske akte (pravilnike, uputstva, instrukcije i dr.), kako državnih organa tako i organa Brčko ditrikta BiH.