Sadržaj nije dostupan na odabranom jeziku. Prikazuje se sadržaj na Bosanskom jeziku.

Pododjeljene za geoinformacioni sistem (GIS)

Djelokrug rada:


Projektovanje i razvijanje informacionog sistema omogućit će realizaciju izrade digitalnog geodetskog plana Brčko Distrikta i softvera za održavanje integrisane baze digitalnog geodetskog plana sa alfanumeričkim podacima katastra zemljišta/nekretnina i katastra komunalnih vodova i konverziju postojećih alfanumeričkih podataka. Automatizovan sistem će olakšati rad sa strankama, skratiti prosječno vrijeme obrade i omogućiti efikasnije rješavanje svih geodetskih poslova.
Projekat digitalizacije geodetskih planova je osnova za formiranje GIS-a (geografski informacioni sistem).


Prednosti sistema:  • Digitalizacija je najbrži način prikupljanja podataka u digitalnom obliku, u skladu sa evropskim principima

  • Svaki kontakt olovke i papira je suvišan

  • Izrada plana u analognom obliku više nije potrebna

  • Digitalni geodetski plan je osnova za izradu ostalih prostornih informacionih sistema

  • Povećava se pravna sigurnost vlasništva

  • Sigurnost kod transakcija

  • Mogućnost trenutnog pristupa prikupljenim podacima i njihov kvalitet

  • Sve razvijene zemlje Evrope su završile proces digitalizacije.


Može se zaključiti da su geodetski planovi izrađeni u digitalnoj formi prvi koraci ka modernizaciji katastra, jer samo takav pristup katastru nam omogućava osnivanje raznih zemljišnih informacionih sistema.