Održan prvi nastavak 83. redovne sjednice

19.8.2020. Vlada Brčko distrikta BiH danas je održala prvi nastavak 83. redovne sjednice na kojoj je usvojila Odluku početnog fiskalnog registra i odobrila Smjernice za izradu nacrta pravilnika o postupku prinudne naplate.

Image for news

Članovi Vlade odobrili su i Smjernice za izradu nacrta pravilnika o detaljnom sadržaju i formi programa budžetskog korisnika, vanbudžetskog fonda i vanbudžetskog korisnika koji je obveznik primjene budžetskog računovodstva, Smjernice za izradu nacrta pravilnika o načinu i uslovima za donošenje odluke o preraspodjeli sredstava na budžetskim stavkama, Smjernice za izradu nacrta pravilnika o uspostavljanju i vođenju registra budžetskih korisnika, Smjernice za izradu nacrta pravilnika o formi i načinu popunjavanja obrasca pregleda prioriteta, Smjernice za izradu nacrta pravilnika o sadržaju i formi budžetskog naloga kao i Smjernice za izradu nacrta uputstva budžetskim korisnicima o načinu sačinjavanja i okvirnim iznosima operativnih planova.