Naredba o produžetku mjere izolacije

Na osnovu člana 16. i člana 17. Zakona o Vladi Brčko distrikta Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 22/18 – prečišćeni tekst, 49/18, 8/19, 10/19 i 32/19) i Odluke o imenovanju Štaba za zaštitu i spašavanje Brčko distrikta BiH, broj predmeta: 02-000049/20, broj akta: 01.11-0566LO-006/20 od 13. 3. 2020. godine,

Image for news

broj akta: 01.11-0566LO-012/20 od 13. 3. 2020. godine i broj akta: 01.11-0566LO-020/20 od 16. 3. 2020. godine, a u skladu s članom 18. tačkom o), članom 19. tačkom a), članovima 35. i 37. stavom (1) Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 29/16 i 33/16), Odlukom o proglašenju stanja prirodne nesreće zbog COVID-19 (korona virus), broj predmeta: 43-000096/20, broj akta: 01.1-1141SM-001/20 od 13. 3. 2020. godine, u vezi s Odlukom o proglašenju ugroženosti stanovnika Brčko distrikta BiH od epidemije zarazne bolesti – korona virusa (COVID-19), broj predmeta: 02-000049/20, broj akta: 01.11-0566LO-001/20 od 11. 3. 2020. godine i broj akta: 01.11-0566LO-003/20 od 12. 3. 2020. godine, članovima 5. i 6. Poslovnika o načinu rada i rukovođenju Štabom za zaštitu i spašavanje Brčko distrikta BiH, broj predmeta: 02-000057/20, broj akta: 01.11-0566LO-004/20 od 20. 3. 2020. godine, nakon održane telefonske sjednice Štaba, komandant Štaba, gradonačelnik Brčko distrikta BiH dana 30. 3. 2020. godine i z d a j e 

N A R E D B U

 Član 1.

(1)   Nalaže se produženje roka izolacije osobama kojima je izdato rješenje o izolaciji sa 14 (četrnaest) dana na 28 (dvadeset i osam) dana. 

(2)   Nalaže se Inspektoratu da izvrši uvid u uslove i mogućnosti odvojenog života članova porodice i domaćinstva od osobe koja je stavljena u izolaciju, te u slučaju nemogućnosti odvojenog života da izda rješenja o izolaciji i ostalim članovima zajedničkog domaćinstva. 

Član 2.

Izdavanjem rješenja o izolaciji, od strane sanitarnih inspektora, za sve osobe koje su u radnom odnosu otvara se bolovanje danom izdavanja istog, a za vremenski period trajanja izolacije, i o tome se obavještava Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge – Pododjeljenje za javno zdravstvo i JZU „Zdravstveni centar Brčko“ Brčko distrikt BiH radi provođenja rješenja u dijelu nadležnosti.

 Član 3.

Ova naredba stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Brčko distrikta Bosne i Hercegovine“.

                               

                                                            GRADONAČELNIK

                                                             Mr. sc. Siniša Milić