Javni poziv za izbor konsultanta

Javni poziv će biti objavljen na službenoj internet stranici Vlade Brčko distrikta BiH i ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja.
Rok za podnošenje prijava je 7. 5. 2024. godine do 15.30 sati.

Image for news

Prijave s pratećom dokumentacijom u zatvorenoj koverti zainteresovani kandidati mogu dostaviti lično u zgradu Vlade Brčko distrikta BiH – Bulevar mira br. 1, pult 6, 7 ili putem pošte na adresu: Komisija za javno-privatno partnerstvo Brčko distrikta BiH, s naznakom: „Prijava za Javni poziv za angažovanje konsultanta za projekat JPP Osiguranje specijalizovanih zdravstvenih usluga visokodiferencirane zdravstvene zaštite pacijentima Brčko distrikta BiH s posebnim segmentom za onkološke bolesnike u okviru dijagnostičko-terapijskog centra onkološke bolnice u sklopu kruga Bolnice Brčko distrikta Bosne i Hercegovine – Ne otvarati osim u prisustvu Komisije“, Bulevar mira 1, Brčko distrikt BiH.

Nepotpune i nepravovremene prijave koje stignu izvan utvrđenog roka neće biti uzete u razmatranje. Dokumentacija dostavljena uz Prijavu se ne vraća podnosiocu.