Vlada Brčko distrikta BiH jednoglasno usvojila Pravilnik o naknadi putnih troškova za zaposlenike javne uprave i institucija Distrikta i Program utroška sredstava za nabavku opreme za potrebe JZU „Zdravstveni centar Brčko“

31..2024. Na današnjem nastavku 19. vanredne sjednice Vlade Brčko distrikta BiH na prijedlog Odjeljenja za stručne i administrativne poslove usvojen je Pravilnik o kriterijima, visini i načinu obračuna naknade troškova prijevoza na posao i prijevoza s posla u organima javne uprave i institucijama Brčko distrikta BiH.

Image for news

Šef Odjeljenja za stručne i administrativne poslove Senad Tufekčić i šefica Pododjeljenja za javne nabavke i član radne grupe za izradu ovog pravilnika Alma Kaloper na današnjoj konferenciji za medije objasnili su da se ovim pravilnikom definišu prava svih zaposlenih u javnoj upravi, uključujući i nultu kategoriju, da imaju putne troškove od mjesta stanovanja do mjesta rada, odnosno od mjesta rada do mjesta stanovanja.

„Naša obaveza je proistekla iz prošlogodišnjih napora Vlade i pregovorima sa sindikatom. Pravilnikom su definisani uslovi kada zaposlenik može ostvariti pravo na naknadu troškove prijevoza. Svaki zaposlenik pored zahtjeva za nadoknadu putnih troškova mora podnijeti izjavu koja se tiče mjesta stanovanja, a pored toga potrebno je i uvjerenje o kretanju u prethodne dvije godine. Da bi spriječili eventualne zloupotrebe u procesu ostvarivanja ovih prava pravilnikom je predviđeno da rukovodioci organa javne uprave mogu formirati ad hoc komisije koje će izvršiti provjeru datih podataka“, kazala je Kaloper.  

Na današnjoj 36. redovnoj sjednici odobren je Program utroška sredstava donacija Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge za 2024. godinu. Svrha Programa utroška sredstava  je podrška aktivnostima Dnevnog centra za djecu zatečenu u skitnji i onoj u riziku da to postanu. Visina sredstava za realizaciju ovog programa osigurana je u iznosu od 100.000,00 KM.

Šef Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge Asmir Mujanović kazao je da do sada u Brčko distriktu BiH nije postojao Dnevni centar ove vrste te da će ovo odjeljenje raspisati javni poziv na koji će se moći prijaviti fizička i pravna lica.

Na prijedlog istog odjeljenja usvojen je i Program utroška sredstava za dodjelu tekućeg transfera za zdravstvo JZU „Zdravstveni centar Brčko“ Brčko distrikta BiH u visini od 14.500.000,00 KM.

Mujanović je kazao da je ovaj iznos veći za oko 30% u odnosu na prethodne godine te da će u rebalansu biti osigurana i dodatna sredstva, imajući u vidu da su potrebe JZU „Zdravstveni centar Brčko“ Brčko distrikt BiH opravdane zbog povećanja plata, ali i upućivanja određenih ljekara na specijalizaciju.

Na današnjoj sjednici usvojen je i Program utroška sredstava za dodjelu kapitalnog transfera za nabavku opreme i opremanje prostorija u JZU „Zdravstveni centar Brčko”.

Mujanović je naveo da se radi o iznosu od 2.897,400,00 KM te da su sredstva, između ostalog, namijenjena za nabavku kreveta i aparata.

­­„Ovo je iznos koji se odnosi na direktan transfer prema JZU 'Zdravstveni centar Brčko'. Vlada Brčko distrikta BiH je u dijelu kapitalnog budžeta obezbijedila sredstva za rekonstrukciju pedijatrije, sredstva za potrebe završetka zgrade iza Doma zdravlja, kao i sredstva za nabavku integrisanog zdravstvenog informacionog sistema. U odnosu na prethodne godine, u ovoj godini izdvojeno je najviše sredstava po pitanju kapitalnog budžeta i kapitalnog transfera prema JZU 'Zdravstveni centar Brčko' Brčko distrikt BiH”, kazao je Mujanović.

Članovi Vlade su na današnjoj sjednici na prijedlog Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu odobrili Smjernice za izradu nacrta pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uslovima za podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji.

Usvojen je i Pravilnik o postupku izbora i zapošljavanja policijskih službenika iz drugih policijskih tijela u BiH.